Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 45

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
 | 45
Resultat
Av de parametrar som analyserades hade hemolysgra-
den den största enskilda effekten på insulinkoncen-
trationerna. Ju starkare provet var hemolyserat desto
mera sjönk insulinkoncentrationen (Bild 1a-c). Vid
mätningarna gjorda genast efter tillsats av hemoly-
satet var insulinkoncentrationerna 13% (Hb 0.5 g/L),
19% (Hb 1.9 g/L) och 28% (Hb 15 g/L) lägre än i det
ohemolyserade provet.
Effekten av uppbevaringstiden och -temperaturen
på insulinkoncentrationen korrelerade starkt till
provets hemolysgrad (Bild 2a-d). Vid rumstempera-
tur (+20°C) minskade även det minst hemolyserade
serumprovet (Hb 0.5 g/L) insulinkoncentrationen
och sänkningen var desto starkare ju längre tid pro-
vet uppbevarades vid rumstemperatur före analysen.
Vid +4°C var sänkningen mindre stark och vid -20°C
kunde en nedgång endast märkas för det starkast
hemolyserade provet (Hb 15 g/L). Insulinkoncentra-
tionen var stabil i de icke hemolyserade proverna i
minst 48 timmar.
Efter en timmes inkubation vid rumstemperatur
sjönk de hemolyserade serumprovernas insulinkon-
centrationer 18% (Hb 0.5 g/L), 27% (Hb 1.9 g/L) och
80% (Hb 15 g/L) i förhållandet till basvärdet. Upp-
bevaring vid +4°C eller -20°C hade inte nämnvärd
effekt på insulinkoncentrationerna.
Efter tre timmars inkubation vid rumstemperatur
sjönk de hemolyserade serumprovernas insulinkon-
centrationer 20% (Hb 0.5 g/L), 51% (Hb 1.9 g/L) och
98% (Hb 15 g/L). Det mest hemolyserade provet vilket
uppbevarades i kylskåp hade 57% lägre insulinkon-
centrationer än 0-provet. Insulinkoncentrationerna
var stabila vid -20°C.
Uppbevaring i ett och två dygn vid rumstempe-
ratur inverkade tämligen lika på proverna. Efter ett
dygn var de hemolyserade provernas insulinkon-
centrationer 41% (Hb 0.5 g/L), 92% (Hb 1.9 g/L) och
99% (Hb 15 g/L) lägre än 0-proverna. Även vid -20°C
skedde degradering av insulin och motsvarande
minskning av koncentrationen var 72%.
Diskussion
Resultaten i denna studie visar att hemolys i serum-
prover har en betydande effekt på insulinbestäm-
ningarnas tillförlitlighet då koncentrationerna är
bestämda med AutoDELFIA. Redan ett relativt svagt
hemolyserat serumprov (Hb 0.5 g/L) ger ett felaktigt
lågt insulinresultat redan efter några timmars upp-
bevaring vid rumstemperatur. Med stor sannolikhet
torde hemolys ha en liknande effekt i insulinmeto-
der även på andra instrument. Det är dock svårt att
bedöma hur stor effekten är på grund av att de olika
metoderna inte använder samma reagens antikroppar
och således har de olika specifitet.
Effekten av hemolys på insulinbestämningen kan
endast undvikas genom att använda ohemolyserade
Bild 1a-c.
Effekt av inkubationstid på insulinkoncentrationen.
Bild 1a
Bild 1b
Bild 1c
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook