Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 28, 2016 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 1 2016
 | 7
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Nordisk forening for klinisk kjemi
hadde styremøte i Helsingfors 30.
oktober. Helsingfors er en staselig
og vakker by. Selv forbinder jeg
den først og fremst med klas-
sisk musikk både fordi jeg alltid
har vært meget begeistret for Jean
Sibelius, men særlig etter en gang
å ha tilbrakt en strålende helg i det berømte Sibelius-
akademiet som deltager i en stor internasjonal kor-
festival. Det ville være en overdrivelse å kalle våre
drøftinger under NFKK’s styremøte for sang, men
jeg synes diskusjonene var velklingende, det oppsto
aldri noen skjærende disharmoni, møtet hadde driv
og fremdrift, og det var fin balanse mellom alle stem-
mer. Jeg har med andre ord all grunn til fortsatt å
forbinde Helsingfors med musikalitet.
Det var en glede for styret å kunne fastslå at ”The
first Nordic Course in specialist training” med tit-
tel ”The Professional role of a Clinical Biochemist/
laboratory Doctor” var en stor suksess. Tilbakemel-
dingene fra deltagere og forelesere har vært gode
både med hensyn til program og gjennomføring.
Nete Hornung fra Randers Regionalhospital, som var
ansvarlig for det hele, får med dette stor og ektefølt
takk av NFKK-styret for det betydelige arbeidet hun
har lagt ned. Nete var invitert til styremøte i Hel-
singfors for å drøfte videre planer med bakgrunn i
erfaringen fra kurset i Charlottenlund, men datoen
passet dessverre ikke. Styret nøyde seg derfor i denne
omgang med å slå fast at NFKK vil etablere kurset
som en fast rutine for leger i spesialisering, og at en
passende frekvens kan være hvert fjerde år. Videre
drøfting og mer detaljert planlegging vil finne sted
ved neste styremøte som Nete vil få invitasjon til.
Status for det neste Nordic Congress in Clinical
Chemistry ble gjennomgått. Også dette møtet fin-
ner sted i Danmark, nærmere bestemt 14. – 17. juni i
Odense. Styret kunne slå fast at det hele virker meget
lovende, at arbeidet går fremover slik det skal, og at
programmet som vanlig både blir sentralt, variert
og meget interessant. Vi oppfordrer alle til å studere
timeplanen på nettsiden
søke
tillatelse til og midler om å delta og for øvrig glede
seg til kongressen.
Om ikke lenge vil etter all sannsynlighet Sverre
Sandberg ved Haukeland Universitetssykehus i Ber-
gen ta over som president i The European Federa-
tion of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM). Det kan vi alle være stolte og glade over, for
i en så forskningstung disiplin som vår er internasjo-
nalt samarbeid ekstra viktig. NFKK har blitt spurt av
EFLM om å arrangere et eget faglig symposium under
IFCC WorldLab 2017 som finner sted fra 22. til 25.
oktober i Durban i Sør-Afrika. Det vil si å bestemme
et tema og engasjere 3 -4 forelesere til å belyse dette.
Det var enighet i styret om at et slikt symposium er en
fin anledning til å markere det nordiske fellesskapet,
vise frem nordisk forskning og til å prege en viktig
kongress. Det ble følgelig besluttet at NFKK påtar seg
denne oppgaven. Styret har allerede diskutert mulige
temaer for et slikt symposium, men dersom noen av
våre lesere har gode forslag til hva som kan egne seg,
oppfordres dere med dette til å henvede seg til NFKK-
styret med forslaget.
Nete Hornung. Foto: Helle B. Hager.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52
Powered by FlippingBook